Meditatie

Meditatie: De andere dag!
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide:
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wéreld wegneemt! Joh. 1:29
Al het heden wordt verleden,
Schoon ’t ons toegerekend blijft.
Zo luidt het slot van een oudejaarslied. Somberder kan een lied niet eindigen. Denk het eens in: “Schoon ‟t ons toegerekend blijft”. Al die zonden, die schul-den van ‟t verleden, ze blijven ons toegerekend. Het heden is wel verleden geworden, het oude jaar is voorbijgegaan, maar iedere zonde, die wij dagelijks be-dreven, staat te boek in de hemel, en als de dag des oordeels komt, worden de boeken geopend.
Inderdaad, al de dagen van ons leven blijven ons toegerekend. Want God is ook rechtvaardig. Zijn recht kan niet één dag der zonde overslaan. Al zouden wij die dagen vergeten, het recht van God kan niet vergeten. Maar toch heeft de laatste regel van dit oudejaarslied niet het laatste woord. Want bij al de dagen van ‟t verleden is het ook Kerstdag geweest.
Daarom mag er een "tenzij" geplaatst worden achter de laatste regel van dit vers. Tenzij namelijk dat er een andere dag komt in ons leven. De dag waarvan we lezen in het eerste hoofdstuk van Johannes.
Des anderen daags zag Johannes de Doper Jezus tot zich komen, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wie deze dag mag beleven, voor hem blijft het verleden niet langer toegerekend.
De dag van de ontmoeting met het Lam Gods is de andere dag, de nieuwe dag. Alles wordt nieuw, eeuwig nieuw!
Des anderen daags…… En hoe was het dan de vorige dag? Uit de andere Evangeliën weten we, dat Johannes de vorige dagen had gepredikt over de bijl die reeds aan de wortel lag, over de wan en over het vuur. Alles is dus oordeel.
Johannes de Doper had op de zonde gewezen en op de eisen van de heilige wet. Hij had gepredikt, dat al het verleden toegerekend blijft. Zo stond het met de vorige dagen. Het waren dagen, dat Johannes het klaaglied zong van zonde en schuld. Maar toen het Lam Gods verscheen, was het een andere dag. Want dat Lam worden de zonden toegerekend. Voor allen, die onder de oordeelsprediking van de Doper gebukt gingen.
O, die andere dag. ‟t Is de dag van de ontmoeting met het Lam Gods, dat alle dingen nieuw maakt. Zo iemand in Christus is, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Al de schuld van het ‟t verleden wordt hem niet meer toegerekend, maar uit het boek overgeschreven op rekening van een ander, van het Lam Gods, Dat geboren is geslacht te worden als offer voor de zonde.
Des anderen daags…… Het is de dag dat de Heere Zich een Lam ten brandoffer voorziet. En dat voor een volk, dat zelf niets meer voorzien noch bezien kan, dan alleen een eeuwige betaling van al wat rechtvaardig blijft toegerekend. Die andere dag, die nieuwe dag moet het voor ons worden.
Wij hebben allen de nieuwjaars-dag nog mogen beleven. Dat was ook een andere dag, een nieuwe dag. Doch zolang we de dag van het Lam van God nog niet hebben beleefd, zullen al de dagen van ons verleden ons toegerekend blijven. Om dan eeuwig voor die schuld te moeten betalen, zonder ooit te kunnen afbetalen. Want daar komt nooit meer een andere dag.
Dit jaar kan uw sterfjaar worden. Als het op de nieuwjaarsdag nog bij het oude is gebleven van uw onwedergeboren staat, dat er dan eens een volstrekt andere dag over u mocht komen. Dat het jaar eens waarlijk nieuw mocht worden!
Zalig echter voor wie die andere dag noodzaak is geworden. Wiens schuld dag bij dag wordt opgestapeld zonder dat hij zelf iets daarvan kan afbetalen. Hij kan geen dagen van rust meer vinden, voordat hem die nieuwe dag is ten deel gevallen. En dan is het eerst nieuw geworden, zalig nieuw, als de zondaar een blik ontvangt op het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.
Die andere dag, het is de dag, dat er een Schuld-overnemer is in het leven van hem, wiens schuld zo zwaar op de schouders weegt.

Wat een onuitsprekelijke zielsvreugde, dat God Zelf die dag heeft bereid. Want dat Lam was niet verplicht om zich ter slachting te geven. Christus gaf Zich uit vrije zondaarsliefde.
De zondaar was het niet waardig. Hij had er zelfs nooit om gevraagd.
Dus deze dag maakt al de andere dagen goed. Zo wij die dag doorleefd hebben, dan is de schuld van al de andere dagen bedekt. Zo niet, dan staat de schuld nog open en niet één dag zal in het gericht van God worden vergeten. Haast u dan om uw levens wil!
Wijlen ds. F. Bakker

Eenmaal zullen wij ook scheiden,
ieder moet het doodsuur verbeiden.
Kracht en schoonheid is maar schijn,
moge onze ziel dan opwaarts varen,
tot de blijde scharen.
Aan wie God gaat openbaren,
wat het is, Zijn kind te zijn.

Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295